Om klubben

 

Norsk Motorskøyteklubb arbeider for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.Hovedfokuset er på motorskøyter, yrkesfartøyer og verneverdige fartøyer, hovedsakelig eldre trebåter. Også andre eldre eller nyere fartøyer, som er typiske for den kystkulturelle arv, kommer inn under klubbens formål.

Klubben skal gjennom medlemsmøter, samlinger på sjøen, medlemsblad og historisk båtarkiv, samt ved samarbeide med andre foreninger, støtte opp under og fremme interessen for disse fartøyenes del av den kystkulturelle historie.

Vi samarbeider i forhold til gjestehavner, innkjøp, rabattavtaler, og vi deler og dokumenterer kunnskap og erfaring om fartøyene, vedlikehold og bevaring.
Ethvert fartøy som faller inn under klubbens hovedfokus, kan bli medlem.
Personer som støtter eller har interesse for klubbens arbeid og formål kan også bli medlem.

 

 

Medlemsbåter eller medlemmers båter ønskes registrert i klubbens unike båtarkiv.

·         Våre båter fører NMSK’s medlemsvimpel
·         Vi holder kontakt på VHF kanal 72

·         Vi samles på fjorden så lenge været tillater det
·         Vi har regelmessige medlemsmøter og arrangementer
·         Vi har vårt eget medlemsblad ”Skipperposten”
·         Vi har vårt eget ”klubbhus” som benyttes til møter og samlinger
·         Vi støtter redningsselskapet økonomisk og på andre måter
·         Vi er opptatt av sjøfartsmuseets arbeid, og er medlem av Forbundet Kysten
·         Vi er opptatt av å lage et godt miljø for alle som færdes på sjøen
·         Vi ønsker å opprettholde gode sjøtradisjoner
·         Vi forsøker å skaffe våre medlemmer gunstige innkjøpsavtaler fra forskjellige leverandører
Ønsker du å bli medlem med båten din?
Fyll ut innmeldingssøknad under fanebladet «innmelding» på forsiden, evt bruk e-post skjemaet på forsiden eller send til post@nmsk.no.

Klubbens organisasjonsnummer: 995 655 268
Klubbens kontonummer:

1594.26.01910
————————————————————————————————

Vedtekter for NMSK av 1. april 1976,
sist endret 8. mars 2014
§ 1 Navn:
Norsk MotorSkøyteKlubb, (NMSK).

§ 2 Klubbens formål:
Arbeide for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.

Hovedfokuset er på motorskøyter, yrkesfartøyer og verneverdige fartøyer, hovedsakelig eldre trebåter. Også andre eldre eller nyere fartøyer, som er typiske for den kystkulturelle arv, kommer inn under klubbens formål.

Klubben skal gjennom medlemsmøter, samlinger på sjøen, medlemsblad og historisk båtarkiv, samt ved samarbeide med andre foreninger, støtte opp under og fremme interessen for disse fartøyenes del av den kystkulturelle historie.

Vi samarbeider i forhold til gjestehavner, innkjøp, rabattavtaler, og vi deler og dokumenterer kunnskap og erfaring om fartøyene, vedlikehold og bevaring.

§ 3 Medlemskap:
Ethvert fartøy som faller inn under § 2 annet ledd, kan bli medlem.
Personer som støtter eller har interesse for klubbens arbeid og formål (§2) kan også bli medlem

Alle medlemmer kan stemme på årsmøtet, forutsatt at medlemskontingent er betalt
Alle medlemsfartøyer kan registreres i NMSK’s fartøyarkiv for historisk dokumentasjon.

§ 4 Opphør av medlemskap:
Hvis man ikke ønsker å være medlem i klubben lengre, sendes en melding til styret. Allerede innbetalte kontingenter refunderes ikke ved utmelding.

Medlem som ved sin atferd virker til skade for klubben eller som ikke retter seg etter klubbens vedtekter og vedtak, kan ekskluderes fra klubben av styret. Eksklusjonsavgjørelsen kan ankes inn for første ordinære årsmøte.

§ 5 Årsmøte:
Årsmøte for klubben skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned i Oslo – området. Skriftlig innkalling med saksliste sendes medlemmer minst 3 – tre uker før årsmøtet. Årsmøtet ledes av styrets leder, eller ved valgt dirigent.

Årsmøte skal:
1. Godkjenne årsberetning og regnskap.
2. Fastsette neste års kontingent og eventuelle særskilte avgifter.
3. Behandle forslag som er lagt frem (forslaget må følge innkallelsen).
4. Behandle eventuelle ankesaker.
5. Valg av styremedlemmer, Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlem og 2 varamedlemmer. Det avholdes eget valg av styreleder, resten av styret kan velges samlet.
6. Valg av revisor.
7. Valg av valgkomite, 2 medlemmer
8. Valg til andre verv, arrangementer etc.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer telles opp og tas hensyn til.

To stemmetellere velges av årsmøtet.
Når valget foregår enkeltvis og en av kandidatene ikke oppnår flertall (dvs. minst èn stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmene) foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når flere velges ved èn avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig antall stemmer oppnås, foretas omvalg enkeltvis og de kandidatene anses valgt som da oppnår flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet kan gjøre vedtak med det antall medlemmer som har møtt fram.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende minst èn måned før møtet. Styret legger forslaget fram for årsmøtet med sin innstilling.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer som for ordinært årsmøte, minst 3 –tre ukers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de sakene som kravet om årsmøte omfatter, og som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Styret:
Styret skal:
1. Lede klubbens virksomhet slik vedtektene og årsmøtet fastsetter.
2. Fastsette ansvarsområde for hvert av styremedlemmene.
3. Oppnevne utvalg og fastsette mandat for disse.
4. Anse et vedtak for gyldig når flertall av styrets medlemmer stemmer for det. Ved stemmelikhet har styrets leder 2 stemmer.
5. Føre protokoll fra årsmøtet og styremøter, og register over medlemmer i klubben.

§ 8 Arrangementer:
Styret fastsetter når klubben skal holde medlemsmøter, båtsamlinger, regattaer, fester og andre arrangementer. Arrangementer skal gjøre kjent for medlemmene i god tid før arrangementet blir avholdt. Arrangementer er åpne for alle medlemmer med gjester.

§ 9 Vedtektsendringer:
Klubbens vedtekter kan endres ved vedtak på et årsmøte hvis 2/3 av de frammøtte medlemmer stemmer for det.
Forslag til vedtektsendringer skal fremgå av innkallingen til årsmøtet.

§§ 9 og 10 kan ikke endres.

§ 10 Oppløsning:
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall og når forslag om oppløsning framgår av innkallingen til årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt, skal det holdes ekstraordinært årsmøte èn (1) måned senere. Klubben oppløses hvis ekstraordinært årsmøte gjør vedtak om dette med minst 2/3 flertall.

Sammenslåing med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben.

Ved oppløsning av klubben tilfaller alle midler Redningsselskapet.